Logo systemu   Zmień kontrast
Zmień wersję kolorystyczną na normalnąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową czarno-białąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową biało-czarną  
       

Regulamin

I.Informacje ogólne

 1. Portal dostępny pod adresem https://budzet.mazovia.pl/ stanowi własność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, zwanego dalej Urzędem.
 2. Głównym celem utworzenia portalu jest świadczenie usług publicznych na odległość z użyciem środków komunikacji elektronicznej na rzecz obywateli województwa mazowieckiego, którzy mogą składać za jego pomocą wnioski o zapewnienie finansowania zbiorowych potrzeb wspólnoty.
 3. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu za pomocą portalu E-Urząd powinny być, zgodnie z art. 63 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).
 4. Dokument elektroniczny uznaje się za dostarczony do Urzędu po dostarczeniu Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO), wygenerowanego i odesłanego automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu w systemie teleinformatycznym Urzędu, na skrytkę Klienta. UPO stanowi urzędowe poświadczenie odbioru w znaczeniu art. 57 §5 pkt. 1 k.p.a.
 5. Odpowiedzi elektroniczne w sprawach, które zostały wszczęte na podstawie formularzy nadesłanych do Urzędu, udostępniane są po dokonaniu Urzędowego Potwierdzenia Doręczenia podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

II.Rejestracja Klienta

 1. Użytkownikowi, zwanemu dalej Klientem, udostępnia się w ramach portalu bezpłatne konto w ramach usługi „Rejestracja”, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Konto Klienta może uzyskać osoba pełnoletnia.
 3. Klient uzyskuje możliwość korzystania z bezpłatnego konta po zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu oraz wypełnieniu i wysłaniu poprzez stronę portalu formularza rejestracyjnego, w którym dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Urząd swoich danych osobowych – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Poprzez dokonanie potwierdzenia adresu poczty elektronicznej podanego przez Klienta w formularzu rejestracyjnym Klient stwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Poprzez rejestrację w portalu E-Urząd Klient uzyskuje dostęp do funkcjonalności pozwalających na składanie dokumentów elektronicznych stanowiących wnioski o zapewnienie finansowania zbiorowych potrzeb wspólnoty.

III.Baza danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; email: iod@mazovia.pl.
 3. Utworzona w ramach przedmiotowego portalu baza danych osobowych zarządzana jest przez osoby upoważnione przez Administratora do przeglądania bazy, edytowania, bądź na wyraźną prośbę Klienta portalu również usuwania kont.
 4. Dane Klienta będą przetwarzane w celu rejestracji w Portalu E-Urząd i przyznania dostępu do funkcjonalności pozwalających na składanie dokumentów elektronicznych stanowiących wnioski o zapewnienie finansowania zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz przesyłania przez Urząd wszelkiej korespondencji w sprawach związanych ze złożonym wnioskiem.
 5. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 6. Przetwarzanie danych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, zmienianie i usuwanie.
 7. Każdemu Klientowi konta przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu oraz usunięcia danych, chyba że przetwarzanie danych będzie niezbędne ze względu na prowadzenie sprawy wszczętej wskutek złożenia wniosku o finansowanie zbiorowych potrzeb wspólnoty – Administrator zapewnia każdemu Klientowi konta dostęp do treści dotyczących go danych i ich poprawiania.
 8. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO.
 9. Administrator zobowiązuje się nie udostępniać zgromadzonych w portalu danych Klientów.
 10. Klient powierza, na czas nieokreślony, Administratorowi swoje dane osobowe w momencie rejestracji.
 11. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań zmierzających do ochrony powierzonych mu danych, natomiast Klient zobowiązany zostaje do należnego zabezpieczania danych do swojego konta przed dostępem osób trzecich.

IV.Treści niedozwolone

1.    Wszelkie treści niezgodne z formułą oraz tematyką portalu mogą zostać uznane przez Administratora za treści niedozwolone.

2.    Zamieszczanie treści o charakterze obraźliwym. niezgodnym z dobrymi obyczajami, niezgodnymi z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem zostaną uznane za niedozwolone.

V.Konsekwencje niedozwolonego działania

 1. Brak zgody Klienta w chwili zakładania przez niego konta na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości wysłania formularza rejestracyjnego oraz otrzymania wiadomości mailowej pozwalającej na aktywację konta.
 2. Aktywowanie konta przez Klienta poprzez zalogowanie się do swojej skrzynki pocztowej i kliknięcie w link aktywujący konto użytkownika musi nastąpić w ciągu 24 godzin, po których link aktywujący wygasa.
 3. Zamieszczanie przez klientów portalu treści niedozwolonych, opisanych w Dziale IV skutkować będzie ograniczeniem dostępu Klienta do wybranych funkcji portalu, bądź całkowitym usunięciem jego konta.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Klienta w przypadku, gdy:
  1. Klient nie dokonał potwierdzenia rejestracji w sposób i terminie określonym w Dziale II pkt. 4 niniejszego Regulaminu.
  2. Klient wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.

4.    Usunięcie konta na życzenie Klienta może nastąpić jedynie poprzez kontakt z Administratorem.

5.    Administrator zastrzega sobie możliwość zablokowania na serwerach portalu https://budzet.mazovia.pl/ nadawców wiadomości, domen i adresów IP. którzy w sposób niewłaściwy i niezgodny z niniejszym Regulaminem korzystają z portalu.

VI.Postanowienia końcowe

 1. Interesanci portalu ponoszą odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystują bezpłatne konta, w tym za zawartość i formę treści zamieszczanych przez nich na stronach portalu, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

baner reklamowy lub informacyjny
Witryna używa plików ciasteczek (cookies) wyłącznie do przechowywania identyfikatora sesji. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie ciasteczek prosimy wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej.