Logo systemu   Zmień kontrast
Zmień wersję kolorystyczną na normalnąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową czarno-białąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową biało-czarną  
       

Witamy na stronie E-Urząd Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie!

Jesteśmy po to, aby zapewnić mieszkańcom wspólnoty Mazowsza możliwie szeroki dostęp do usług publicznych z zakresu:

 • edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego;
 • promocji i ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej i polityki prorodzinnej;
 • kultury i ochrony jej dóbr;
 • modernizacji terenów wiejskich
 • ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej;
 • zagospodarowania przestrzennego;
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych;
 • kultury fizycznej i turystyki;
 • ochrony praw konsumentów;
 • bezpieczeństwa publicznego i obronność;
 • przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Poprzez stronę E-Urząd mieszkańcy Mazowsza mogą składać wnioski o zapewnienie finansowania zbiorowych potrzeb wspólnoty, dzięki czemu mają realny wpływ na kierunki wydatkowania środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W wyniku rejestracji na portalu, tworzone jest osobiste konto zapewniające bezpieczną komunikację z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, którego pracownicy wnikliwie zajmą się każdym nadesłanym wnioskiem i przedstawią sprawę Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

Szczególną naszą troską jest Państwa bezpieczeństwo i pełna satysfakcja!

Portal nie obsługuje dotacji ze środków unijnych – w tym celu zapraszamy na stronę http://www.funduszedlamazowsza.eu.

W górnym pasku narzędzi kliknij przycisk „Usługi” dalej wybierz „usługi”, aby zobaczyć listę dostępnych formularzy, opis sposobu załatwienia konkretnej sprawy oraz procedury umożliwiające skompletowanie odpowiednich dokumentów. Szczegółową Instrukcję oraz Regulamin znajdą Państwo w zakładce „? Pomoc”.

Zapraszamy!

Deklaracja dostępności serwisu E-Urząd

                    

  

Tłumacz migowy:  

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej E-URZĄD (https://budzet.mazovia.pl).

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-09-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-05-11
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-11-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie na koordynatorów ds. dostępności wyznaczone zostały:

Pani Agata Kowalska – Zastępca Dyrektora Departamentu
Organizacji ds. Administracyjno-Gospodarczych w zakresie dostępności architektonicznej
w przypadku uwag lub wniosków prośba o kontakt:

Pani Anna Obłoza – Kierownik Biura ds. Budżetu
Obywatelskiego Mazowsza i Dostępności w zakresie dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej
w przypadku uwag lub wniosków prośba o kontakt:

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewoda Mazowiecki
 • Adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Plac Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
 • E-mail: info@mazowieckie.pl
 • Telefon: 22 695-69-95

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Obecnie przy wejściu do każdej siedziby urzędu wykonywany jest pomiar temperatury ciała oraz wymagane jest przebywanie w maseczce ochronnej.

Główną siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest budynek usytuowany w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, wejście A.

ul. Jagiellońska 26, wejście A – główna siedziba

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Wejście do budynku jest z poziomu ulicy i znajduje się od strony ul. Kłopotowskiego.

Na parterze znajduje się punkt informacyjny, punkt kancelaryjny w którym można złożyć dokumenty oraz ochrona budynku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek wyposażony jest w trzy windy w których funkcjonują komunikaty głosowe, a przyciski z numerami pięter oznaczone są alfabetem Braille’a.

W budynku znajduje się klatka schodowa. Krawędzie schodów oznaczone są kontrastowo.

Na piętrach nie ma zmian poziomów, ani uskoków.

Korytarze są dostosowane do poruszania się np. na wózkach inwalidzkich.

W budynku na każdym piętrze znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform. Przy punkcie informacyjnym dostępna jest pętla indukcyjna.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przy wejściu A znajdują się dwa miejsca parkingowe wyznaczone dla klientów urzędu.

Przy wejściu B (ok. 30 m od wejścia A) wyznaczone jest miejsce przeznaczone do użytku przez osoby z niepełnosprawnością.

Inne informacje i oświadczenia:

Tłumacz migowy na miejscu lub on-line. Informujemy o możliwości skorzystania z tłumacza Polskiego Języka Migowego on-line. Klikając w ikonę „Połącz z tłumaczem” można rozpocząć rozmowę. Z wideotłumacza języka migowego można skorzystać także podczas wizyty w urzędzie.

baner reklamowy lub informacyjny
Witryna używa plików ciasteczek (cookies) wyłącznie do przechowywania identyfikatora sesji. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie ciasteczek prosimy wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej.